Na osnovu Člana 6. Statuta društva “KG1“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Goražde, Člana 20. Zakona o komunikacijama (Službeni glasnik BiH broj 31/06, 75/06, i 32/10), Člana 2. Zakona o kontroli cijena (Službene novine FBiH br. 02/95,70/08 i Pravilnika preduzeća o formiranju cijena, Uprava društva donosi:

Cjenovnik usluga od 01.01.2015. godine

Kablovska televizija i Internet

Za zasnivanje pretplatničkog odnosa na uslugu distribucije RTV programa zainteresirano lice (fizičko ili pravno) podnosi zahtjev pismenim putem. Ukoliko postoji tehnička mogućnost izvršiće se priključenje zainteresovanog lica uz obavezu potpisivanja ugovora i plaćanja. U našoj analognoj ponudi Kablovske Televizije KG1 doo Goražde nalaze se 63 TV kanala.

Lokacija Cijena priključka(KM)
Stambene zgrade(kolektivni objekti) 30,00
Kuće (individualni objekti) u gradskim i prigradskim naseljima 100,00
Dodatni TV priključak (u drugu prostoriju) 10,00
U cijenu je uračunat PDV u iznosu od 17%

Paraplegičarima i RVI preko 90 % invalidnosti i djeci sa posebnim potrebama doniran je priključak. Ukoliko se vaš stan ili kuća nalaze u dijelu mreže u kojoj već postoje korisnici naših usluga, Uprava preduzeća može odobriti popust na priključne troškove u iznosu od 50%.

Opis Usluge Cijena(KM)
Ponovno priključenje nakon isključenja zbog neplaćanja 20,00
Prenos priključka u stan (prvo preseljenje je besplatno, a svako naredno se plaća) 10,00
Prenos priključka u kuću (prvo preseljenje je besplatno, a svako naredno se plaća) 10,00
Ponovno uključenje nakon nekorištenja usluga (duže od 1 mjeseca) 20,00
Naknada pretraživanja kanala besplatno
Razvod na dodatni (drugi) TV prijemnik 10,00
Troškovi mjesečne pretplate za održavanje CATV-a 15,00
U cijenu je uračunat PDV u iznosu od 17%.Operator zadržava pravo izmjene cijene.

Internet usluge

Usluga servisa interneta podrazumijeva, preko modemske konekcije, dijeljeni vid raspodjele internet resursa, čiji kvalitet slabi sa povećanjem broja istovremenih konekcija. S tim u vezi, minimalna brzina predstavlja 50% kapaciteta od brzine koja je predviđena internet paketima, određenim u korisničkom ugovoru. 'KG-1' u okviru svoje Internet usluge nudi korisnicima mogućnost korištenja email adresa koje neće ovisiti od bilo kojeg drugog paketa usluga za koje je sačinjen ugovor između 'KG-1' i korisnika. Kapacitet Inboxa email adrese je 200 MB. Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje internet usluga potrebno je da je tehnički izvodljivo (moguće) i da podnosilac zahtjeva prethodno ima uslugu kablovske televizije.

Paketi usluga interneta

U slučaju iznajmljivanja modema, cijene mjesečne pretplate su slijedeće:

Naziv Paketa Brzina Cijena mjesečne pretplate(KM)
KG-1 LIMITED 3072/192 13,00
BASIC 5120/256 20,00
MAXI 12160/512 26,00
MAXI PLUS 18000/768 36,00
MEGA MAXI 25000/1014 46,00
Mjesečna pretplata sa uračunatim iznajmljivanjem modema u iznosu od 3,00 KM

U slučaju kupovine modema, cijene mjesečne pretplate su slijedeće:

Naziv Paketa Brzina Cijena mjesečne pretplate(KM)
KG-1 LIMITED 3072/192 10,00
BASIC 5120/256 17,00
MAXI 12160/512 23,00
MAXI PLUS 18000/768 33,00
MEGA MAXI 25000/1014 43,00
Mjesečna pretplata sa modemom u vlasništvu korisnika

Sve cijene su sa uračunatim PDV-om u iznosu od 17%. Cijena modema 65,00 KM (uračunat PDV).

Ugovori za sve usluge se zaključuju na neodređeno vrijeme.
U slučaju da korisnik jednostrano otkaže ugovor ili ugovor bude raskinut, pretplatnik je dužan da izmiri svoje obaveze prema KG1-DOO i omogući stručnom licu KG1 da izvrši demontažu opreme koja mu je po ugovoru instalirana. Ugovor se smatra raskinutim danom demontaže opreme.
Ovaj cjenovnik se primjenjuje od 01.02.2015. godine
Broj : 01-03/15
Goražde, 31.12.2014. godine